Thứ bảy, 24/12/2016 | 01:54 GMT+7

Cách viết đúng nhất mẫu phiếu xác minh nhân khẩu

Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu chính là mẫu HK03 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ công an được dùng để xác minh cho trường hợp có những thông tin chưa rõ, chưa thống nhất …

Download: Mẫu phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu

PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:………………..........................................................

Đề nghị xác minh trường hợp:

1. Họ và tên(1):………………..........................................................………………..................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):...............……………….................................................………………......

3. Ngày, tháng, năm sinh: ...............………………..................................4. Giới tính:...............………....

5. Nơi sinh:...............……………….................................................……………….................................

6. Quê quán:...............……………….................................................………………...............................

7. Dân tộc:...............…………… 8. Tôn giáo: …..................................9. Quốc tịch:…...........................

10. CMND số: …..................................…...........11. Hộ chiếu số:........................................................

12. Họ tên cha: ...................................................13. Họ tên mẹ:.........................................................

14. Họ và tên chủ hộ:.............................................. 15. Quan hệ với chủ hộ:........................................

16. Nơi thường trú:............................................................................................................................

17. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:.............................................................................................................

NỘI DUNG XÁC MINH (2)

Kết quả xác minh gửi về:.......................................................................................trước ngày……tháng…….năm…….

Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Quảng cáo

Cách ghi thông tin về cá nhân:

-Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;

-Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

-Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);

-Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;

-Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

-Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;

-Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);

-Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

-Mục "Nghề nghiệp, nơi làm việc": Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú

- Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 -Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú: Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.

Luật sư Lê Minh Trường

Giám đốc Công ty Luật Minh Khuê, Hà Nội

Tin liên quan

 Hộ khẩu tỉnh có được giữ biển số TP HCM?

 6 câu hỏi thường gặp liên quan hộ khẩu

Hộ khẩu
Quảng cáo
Cùng chuyên mục